Từ ý tưởng đến khi thoát ra, nội dung được thiết kế như một nguồn tài nguyên để cho phép bạn giải quyết những thách thức chính khi xây dựng nền tảng kinh doanh của mình. Tất cả các thành viên của Platform Executive có toàn quyền truy cập vào Cơ sở kiến ​​thức, cơ sở dữ liệu nội dung 500 nghìn từ của chúng tôi.